VIVIKA (Vidhyarthi Vigyan Karyakram) Stage- 2 Feb 2024