Rajya Sabha Member Ghulam Ali Khatana's visit Jan 2024