VIVIKA (Vidhyarthi Vigyan Karyakram) Stage- 1 Feb 2024